Мариецонь ёфкс

Пират toc лин кердеш

караоке
вайгяль

Initializing audio Loading audio…

Ӹлен Ӹлен ылын ылын лӱдшы лӱдшы Морен. Морен. Тӹдын Тӹдын шачмы шачмы кечыжы кечыжы толын толын шон. шон. Тидым Тидым пӓлен пӓлен нӓлмыкышты, нӓлмыкышты, Ӹрвыж Ӹрвыж дӓ дӓ мол мол зверьвлӓ, зверьвлӓ, кидеш кидеш кӓршым, кӓршым, гармоньым гармоньым дӓ дӓ шишкышым шишкышым кычен, кычен, тӹдын тӹдын докы докы хыналаш хыналаш кеат. кеат. Моренет, Моренет, шыр-шур шыр-шур юкым юкым колын, колын, чоте чоте лӱдын. лӱдын. Тук-тук Тук-тук севалмым севалмым колешат, колешат, цӹтырьшы цӹтырьшы юк юк доно доно ядеш: ядеш:

Кӱ, Кӱ, кӱ кӱ тӹ-ӹ-ӹшты? тӹ-ӹ-ӹшты?

Тиды Тиды мӓ! мӓ! Шачмы Шачмы кечышкет кечышкет толынна, толынна, манеш манеш Ӹрвыж. Ӹрвыж.

Морен Морен Ӹрвыжын Ӹрвыжын юкым юкым пӓлен пӓлен колтаат, колтаат, амасам амасам пачеш. пачеш.

Зверьвлӓ Зверьвлӓ тӹдылан тӹдылан мам мам толькы толькы кандыделыт, кандыделыт, костенецыштым костенецыштым лыктын-лыктын лыктын-лыктын миат. миат. Ӹрвыж Ӹрвыж эхельым эхельым лыктын лыктын пуа, пуа, Ур Ур пӱкшым пӱкшым кычыкта, кычыкта, Шӱлы Шӱлы якшар якшар олмам олмам викталта. викталта.

Гармонь Гармонь юкым юкым колын, колын, Пират Пират тӹшкы тӹшкы миэн миэн шагалеш. шагалеш.

Ма Ма гишан гишан техень техень aйом aйом тӓрватенда? тӓрватенда? шӹдын шӹдын ядеш ядеш Пиры. Пиры.

Тагачы Тагачы Моренын Моренын шачмы шачмы кечыжы кечыжы вет! вет! манеш манеш Ӹрвыж. Ӹрвыж.

Мӹнь Мӹнь Мореным Мореным качкын качкын колташ колташ толынам толынам ыльы ыльы вет! вет! Тенгежы Тенгежы мӹнят мӹнят костенецым костенецым сӧрем: сӧрем: тагачат, тагачат, иргодымат иргодымат нигынамат нигынамат Мореным Мореным ам ам кычы. кычы. Мӹнь Мӹнь гӹцем гӹцем паснаок паснаок тӹды тӹды со со лӱдын лӱдын цӹтырен цӹтырен каштеш. каштеш.

Техень Техень пуры пуры шамак-костенецым шамак-костенецым колын, колын, цила цила зверьок зверьок пиш пиш когон когон сусу сусу лит. лит.

Шамакетым Шамакетым веле веле ит ит монды, монды, манеш манеш Шӱлы Шӱлы Пирылан. Пирылан.

Ӹлен ылын лӱдшы Морен. Тӹдын шачмы кечыжы толын шон. Тидым пӓлен нӓлмыкышты, Ӹрвыж дӓ мол зверьвлӓ, кидеш кӓршым, гармоньым дӓ шишкышым кычен, тӹдын докы хыналаш кеат. Моренет, шыр-шур юкым колын, чоте лӱдын. Тук-тук севалмым колешат, цӹтырьшы юк доно ядеш:

— Кӱ, кӱ тӹ-ӹ-ӹшты?

— Тиды мӓ! Шачмы кечышкет толынна, — манеш Ӹрвыж.

Морен Ӹрвыжын юкым пӓлен колтаат, амасам пачеш.

Зверьвлӓ тӹдылан мам толькы кандыделыт, костенецыштым лыктын-лыктын миат. Ӹрвыж эхельым лыктын пуа, Ур пӱкшым кычыкта, Шӱлы якшар олмам викталта.

Гармонь юкым колын, Пират тӹшкы миэн шагалеш.

— Ма гишан техень aйом тӓрватенда? — шӹдын ядеш Пиры.

— Тагачы Моренын шачмы кечыжы вет!манеш Ӹрвыж.

— Мӹнь Мореным качкын колташ толынам ыльы вет! Тенгежы мӹнят костенецым сӧрем: тагачат, иргодымат — нигынамат Мореным ам кычы. Мӹнь гӹцем паснаок тӹды со лӱдын цӹтырен каштеш.

Техень пуры шамак-костенецым колын, цила зверьок пиш когон сусу лит.

— Шамакетым веле ит монды,— манеш Шӱлы Пирылан.

Качандамс ёфксть PDF-версияса люпштак "Качандамс"


Качандамс
Ёфкссь тусь мяльс?

Явффтк ялгатнень мархта: